Busan Metropolitan City

搜索
釜山介绍
釜山市政
文化观光
交通工具
经济产业
生活信息
其他信息

釜山介绍

最新消息

釜山介绍 > 活动月历 > 最新消息

[视频]一次性胶卷相机拍釜山的春天-‘偶然,釜山’ (Busan on 35mm film)

2018-06-11 阅读  123
内容

 

Busan on 35mm film  

没有使用过胶卷相机的幼儿,老人,20代情侣,初中学生拍摄釜山的春天。

 

字幕语言 : 韩国语

 

https://www.youtube.com/watch?v=42LFMXppk1M

 

- 釜山市官方Youtube Dynamic Busan

(https://www.youtube.com/DynamicBusan)

咨询 : 沟通企划负责人办公室 (051) 888-1411