Busan Metropolitan City

搜索
釜山介绍
釜山市政
文化观光
交通工具
经济产业
生活信息
其他信息

釜山介绍

最新消息

釜山介绍 > 活动月历 > 最新消息

釜山市观光门户网站Visit Busan正式开启服务

2020-05-14 阅读  81
内容

Visit Busan 


为介绍釜山观光地,并未海内外游客提供便利信息而构建的釜山观光门户网站(网站) 「Visit Busan」从2020. 5. 6日起开启服务,敬请使用。

支持韩国语、英语、中文(简体), 中文(繁体)、日语、俄罗斯语共4国语言。

Visit Busan网站: https://www.visitbusan.net/zhs/index.do